Dzisiaj jest 18 września 2021, 13:41


Strefa czasowa UTC+1godz.
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Islandia, Wyspy owcze od 28.07 do końca sierpnia lub krócej
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 lipca 2021, 10:09 

Rejestracja: 13 sierpnia 2020, 21:29
Posty: 3
Cześć
Propozycja wyjazdu na motocyklach na Wyspy Owcze i Islandie dla maksimum 3 osób. Ja jadę na pewno. Kupiłem już bilet na prom. Szukam towarzyszy. Wyjazd typu asfalt, szutry i lekkie enduro.
Jeżdżę od około 8 lat. Sam mam 38. Szukam mężczyzn i dziewczyn. Mam dość silny temperament. Podczas wyjazdów jestem odważny, generalnie, jeśli będą trzy opcje do wyboru, to prawdopodobnie będę głosował za tą najtrudniejszą najbardziej oddaloną od cywilizacji, ale zgodzę się też na druga opcje. Uprawiam dużo sportu na co dzień i jak najwięcej podróżuje. Bez rodziny. Wolny zawód. Lubię u siebie, uczciwość, spontaniczność, skuteczność, niezależność. Z wykształcenia socjolog, fotograf, przedsiębiorca.
• Koszt całkowity to 3000-4000 euro –wszystko liczę z nadwyżkami, żeby nie było przykrych niespodzianek wynikających z niedoszacowania kosztów.
• Czas około miesiąca od 27.07.2021 do 25.08.2021 lub krócej. Promy powrotne są co około tydzień wiec można wcześniej. Teraz nie wiem, kiedy będę wracał. Zależy jak mi się będzie podobać, jaka będzie pogoda etc. etc. Zakładam 25.08 lub 19.08
• Motocykle typu średnie i duże Enduro na oponach 80/20, 50/50
• Spanie w namiotach na dziko i na kampingach, zwłaszcza w Parkach Narodowych
• Jedzenie 80% we własnym zakresie. W barach max raz dziennie
• Celem wyjazdu jest jeżdżenie po dzikich terenach, natura, parki narodowe, nawiązywanie kontaktu z innymi turystami i Islandczykami, offroad.
• Nie trzymamy się asfaltu, dużo szutrów z kamieniami.
• Zero muzeów czy wystaw (może jeśli trafi się coś wyjątkowego)
• Ja nie piję alkoholu w ogóle, wiec jeśli lubisz ostro popić to nie polecam się
• Jeśli chodzi o ograniczenia prędkości itp. to szanujemy je na tyle aby nie zostać ukaranymi.
• Umowa miedzy nami jest taka, ze jedziemy razem aby się kolegować, pomagać sobie w ewentualnych kłopotach z motocyklami i współpracować przy wszystkich sprawach wyjazdu ot, unia, pakt. Wymieniamy się umiejętnościami, cenimy dobro grupy. Sytuacje sporne głosujemy. Jeśli jedzie nas dwóch to losujemy.
Harmonogram wyjazdu:
1. 28.07.2021 Wyjazd z Polski
Ja startuję z Wrocławia. Jeśli można się wcześniej spotkać to wchodzę w to. Jako że każdy mieszka gdzieś indziej, spotykamy się z niektórymi w Duńskim Hirtshal skąd odpływa prom.
2. 31.07.2021 godzina 13.30 spotkanie w porcie w Danii, Hirtshal. O 15.30 odpływa prom na Wyspy Owcze, Torshavn
3. 01.08.2021 do 04.08.2021 – Torshavn, Wyspy Owcze spędzamy tam. Trzy dni musza wystarczyć, żeby zwiedzić wyspy.
4. 04.08.2021do 05.08.2021 Prom z Wysp Owczych, Torshavn godzina 18.00 do Islandia, Seydisfjordur 8.30
5. 05.08.2021 – 25.08.2021 Podróżowanie na Islandii
6. 25.08.2021 Prom z Istnadii Seydisfjordur do Danii, Hirtshals
7. 27.08.2021 – 29.08.2021 powrót do domu z Dani, Hirtshals
Prom powrotny do Danii wybieram bezpośredni, najpewniej ten 25.08.2021 są też wcześniej np. 19.08 lub późniejsze. Kupując bilety przez Wyspy Owcze na Islandie, nie kupuje od razu biletu powrotnego, bo nie wiem jak mi się tam spodoba i jaka będzie pogoda. Nie chce być pod presja biletu powrotnego. Każdy jednak decyduje sobie sam, kiedy chce wrócić. Prognozy pogody na sierpień są dobre. Większość dni słonecznych, temperatury 12-15Co . To się jednak szybko zmienia, radze być przygotowanym na min 2-5 Co
Ramowy program wyjazdu
Nigdy jednak nie planuje zbyt szczegółowo. Jeśli nie ma jednak planu, to pomija się fajne miejsce orientują się ze minęliśmy je wczoraj. Ja gustuję w dzikich ostępach, przyrodzie, naturze, ale lubię tez wypasione jedzenie, gorące źródła sauny itp. Jestem takim, luksusowym bushmenem. Mam spore doświadczenie w podróżowaniu.
Po wstępnej analizie, przygotowałem mapę punktów które częściowo chce odwiedzić. Są to w Parki Narodowe, kratery, wodospady, pustynie. Jak do tej pory, bo mapę dalej szukam kolejnych miejsc i tras. Zależy mi też na aktywnym wulkanie, który pluje lawa (Fagradalsfjall) sprawdzam na bieżąco jego aktywność. Kiedy pisze to ogłoszenia, jest znów mocno aktywny. Mapę i plan cały czas dalej opracowuje.
Tutaj udostępniam link do niej https://www.google.com/maps/d/edit...
Jeśli masz jakieś propozycje miejsc to proszę o informacje
Wymagania:
Podaje tutaj niektóre z mojego punktu widzenia nie oczywiste dla wszystkich a konieczne rzeczy, które trzeba mieć.
• Pełne szczepienie COVID 19 co najmniej 14 dni przed wejściem na prom
• Motocykl średnie lub cieczkę enduro (myślę ze lekkim typu KTM 690R czy Huska 701 tez spoko)
• Kilka sezonów doświadczenia w jeździe on i off road. Podstawowe doświadczenie jazdy w terenie (wiesz, jak zjechać ze wzniesie prawidłowo? Jak na nie wjechać? Obeznanie z luźna nawierzchnia pod kolami, odpowiednie ubranie, sprzęt do motocykla, kombinezon przeciw deszczowy.
• Opony 50/50, 80/20
• Zielona Karta
• Porządny śpiwór z komfortem do 5-10 stopni i dobra mata izolująca.
• Ubezpieczenie kosztów leczenia również wypadkowe
Koszty
Tak jak napisałem na początku, koszt całkowity wyjazdu to 3000-4000 euro z czego:
• 1500EUR kosztują promy w obie strony.
• Paliwo 1,62EUR za litr na Islandii, podobnie w Dani a w Niemczech od 1,54EUR. Średnio liczę wiec 1,54EUR. Mniej więcej do przejechania będzie 4000km, wyjdzie ok 1000,00 Euro na paliwo. Koszty pozostałe tj. jedzenie, jakieś atrakcje, niedoszacowanie wcześniejszych punktów to pozostała kwota tj. 1500EUR
Jeśli masz jakieś pytania to zapraszam do kontaktu.


Hello
I propose you a motorcycle trip to the Faroe Islands and Iceland for a maximum of 3 people. I am going for sure. I have already bought a ferry ticket. I am looking for comrades. The asphalt, gravel and light enduro trip.
I have been driving for about 8 years. I'm 38 myself. I'm looking for men and girls. I have quite a strong temperament. During my trips I am brave, in general, if there are three options to choose from 3 options, I will probably vote for the most difficult one or second one.
I like traveling far from civilization from civilization, sleeping in tant, be close to the nature, make some trekking as well so be prepared. In everyday life I do a lot of sports and travel as much as possible. No family. Freelance in properties branch. I like being at home, honesty, spontaneity, efficiency, independence. A sociologist, photographer, and entrepreneur by experience and education.
MAJOR INFORMATION
• The total cost of tip is 3000-4000 euro - I count everything with surplus so that there are no unpleasant surprises resulting from underestimating the costs.
• Duration approximately one month from 07/27/2021 to 08/25/2021 or less. Return ferries are approximately weekly so you can decide letter. Now I do not know when I will coming back. It depends on how I like it, what the weather will be like, etc. etc. I assume to go back on August 25 or August 19
• Medium and large Enduro motorcycles with 80/20, 50/50 tires
• Sleeping in tents in the wild and on campsites, especially in National Parks
• Eating 80% on your own. In bars, max once a day
• The purpose of the trip is to explore wild areas, nature, national parks, contacting other tourists and Icelanders, off-road.
• We do not stick to asphalt, a lot of gravel with stones.
• Zero museums or exhibitions (maybe if we see something special)
• I don't drink alcohol at all, so if you like heavy drinking, I don't recommend myself
• When it comes to speed limits etc. we respect them enough not to be punished I mean, we driving faster.
• The agreement between us is such that we go together to make friends, help each other in any problems with motorcycles and cooperate in all matters of the trip - union, pact. We exchange skills, we value the good of the group. We vote for disputes. If there are two of us, we draw a lot.
Departure schedule:
1. 28.07.2021 Departure from Poland
I am starting from Wrocław. We can start form here or meet in Hirtshal, Denmark, where the ferry departs from.
2. 31.07.2021 at 13.30 meeting in the port in Denmark, Hirtshal. At 3:30 PM, a ferry leaves for the Faroe Islands, Torshavn
3. 01/08/2021 to 04/08/2021 - Torshavn, Faroe Islands, we spend there. Three days must be enough to visit the islands.
4. 04.08.2021 to 05.08.2021 Ferry from Faroe Islands, Torshavn at 6.00 p.m. to Iceland, Seydisfjordur 8.30
5. August 5, 2021 - August 25, 2021 Traveling in Iceland
6. August 25, 2021 Ferry from Istnadia Seydisfjordur to Denmark, Hirtshals
7. 27/08/2021 - 29/08/2021 return home from Denmark, Hirtshals
I choose the return ferry to Denmark directly, probably on August 25, 2021 they are also earlier, for example on August 19 or later. When buying tickets through the Faroe Islands in Iceland, I do not immediately buy a return ticket, because I do not know how I will like it and what the weather will be like. I don't want to be pressured by a return ticket. However, everyone decides for themselves when they want to come back. The weather forecast for August is good. Most sunny days, temperature 12-15Co. However, this is changing quickly, I advise you to be prepared for at least 2-5 Co
Framework program of the trip
However, he never plans in too much detail. However, if there is no plan, then a cool place is overlooked and they realize we passed it yesterday. I like wilderness, nature, but I also like fancy food, hot springs of saunas, etc. I am such a luxurious bushman. I have a lot of travel experience.
After the initial analysis, I prepared a map of the points that I partially want to visit. These are in national parks, craters, waterfalls, deserts. So far, because the map is still looking for more places and routes. I also care about an active volcano that spits lava (Fagradalsfjall), I check its activity on a regular basis. When he writes these ads, he is very active again. The map and the plan are still being developed.
Here I provide a link to it https: //www.google.com/maps/d/edit ...
If you have any suggestions for places, please let me know
Requirements:
Here he lists some, from my point of view, not obvious to everyone but necessary things that must be had.
• Complete COVID 19 vaccinations at least 14 days prior to boarding the ferry
• Medium motorcycle or enduro liquid (I think with a light type KTM 690R or Husqvarna 701 also cool)
• Several seasons of on and off-road driving experience. Basic off-road experience (do you know how to get downhill correctly? How to climb it? Knowledge of loose ground under the wheels, appropriate clothing, motorcycle equipment, rain suit.
• 50/50, 80/20 tires
• Green card
• A decent sleeping bag with 5-10 degrees of comfort and a good insulating mat.
• Insurance of treatment costs, including accident insurance
Costs
As I wrote at the beginning, the total cost of the trip is 3000-4000 euro, of which:
• EUR 1500 for the return ferry.
• Fuel 1.62EUR per liter per


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net